നിങ്ങൾ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ പത കാണാറുണ്ടോ, എന്നാൽ ഇത് ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്..!!

147

സാധാരണ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മൂത്രത്തിൽ പത കൂടുതൽ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, പണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം കാണാറില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസെറ്റ് ആണ് ഇന്ന് 95ശതമാനം വീടുകളിലും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയിതു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പത ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഇത് ഒരു രോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉള്ള ലക്ഷണമാണ്.

യൂറിനിലേക്ക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ പോകുന്നതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഇത്. നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ്, നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തൊലി പുറത്ത് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായാൽ അത് വൃത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള പോലെ നേർത്ത മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഉള്ള സ്രവം ഉണ്ടാവും, ഇതാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ്.

ഇത് ഒരിക്കലും മൂത്രത്തിൽ കാലരാറില്ല. ഇത്തരത്തിൽ രക്തത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൃക്കക്ക് ചെറിയ തോതിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. വ്യായാമം ചെയിത് കഴിയുമ്പോ കടുത്ത പനി ഉള്ളപ്പോഴോ മൂത്രത്തിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെന്ന് വരാം, മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പോ കല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത് താൽക്കാലികമായി മാത്രം ഉള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചികിത്സ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സാധാരണ ഗതിലേക്ക് മാറും.

കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.