കല്യാണത്തിന് എന്ത് ഉലക്കയെങ്കിലും കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഇത്രേം പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല; വീഡിയോ..!!

54

കാലം മാറും, എന്നാലും കൂട്ടുകാർ പറയുന്നത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന ദേ ഇതുപോലെ ഉള്ള ചങ്ക് കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ, കല്യാണത്തിന് എന്ത് ഉലക്ക എങ്കിലും കൊണ്ടുവാ എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല.

വീഡിയോ

https://www.facebook.com/309540199145367/posts/2141288355970533/

You might also like