ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ 40 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും ഭാര്യമാരുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കുന്നവർ എന്നു റിപ്പോർട്ട്..!!

71

കേരളത്തിൽ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഗാർഹിക ഉപദ്രവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ സ്ത്രീകൾ ആണെങ്കിൽ നേർ വിപരീതമായ കണക്കുകൾ ആണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നത്, ഷാർജ കുടുംബ കോടതി ജഡ്ജി പറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് 40 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും ഭാര്യമാരുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ ആണ്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പരാതികൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പരാതിയുമായി എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം പുരുഷന്മാരെ വീട്ടമ്മമാരും ഭാര്യമാരും ആയ സ്ത്രീകൾ ശാരീരികമായും മർദനം അടക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ശാരീരിക ഉപദ്രവം, മർദ്ദനം, അസഭ്യം തുടങ്ങിയ പരാതിയുമായി നിരവധി പുരുഷന്മാർ ഇപ്പോൾ എത്താറുണ്ട് എന്നും സാമൂഹിക സംഘടനകൾ ആണ് ഇവയിൽ കൂടുതലും ഒത്ത് തീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മാനഹാനിയും മറ്റും ഭയന്നാണ് പുരുഷന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പരാതിയുമായി രംഗത്ത് എത്താത്തത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പരാതികൾ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വാസിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ഇരിക്കുന്നതും വിനയാകുന്നു എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

You might also like