കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചുരുട്ടി വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ടിവി; പുത്തൻ ടെക്നൊളജിയുമായി എൽ ജി..!!

37

കാലം മാറുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂതന ടെക്നൊളജിയുമായി എൽ ജി എത്തിയിരുന്നത്, ഇനി ടിവി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മടക്കി കൂട്ടി പെട്ടിയിൽ വെക്കാം. ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ റോളബിൾ ഒ എൽ ഇ ടി ടിവിയുമായി എത്തിയിരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഭീമനായ എൽ ജി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷം തന്നെ വിപണിയിൽ എത്തുന്ന ടെലിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു മടക്കി വെക്കാം, 65 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനിൽ ആണ് ടിവി എത്തുന്നത്.

https://m.youtube.com/watch?v=br9yftCP9Mg

ടിവി മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉള്ള വ്യൂവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ടിവി ഫുൾ വ്യൂ, ലൈൻ വ്യൂ, സീറോ വ്യൂ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്.

സീറോ വ്യൂവിൽ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാതെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കാം, ലൈൻ വ്യൂവിൽ നിന്നും ക്ളോക്ക്, മ്യൂസിക്ക് എന്നിവക്കായി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആണ് ഫുൾ വ്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.