കനക ദുർഗ്ഗയെ ഭർതൃ വീട്ടിൽ ആരും തടഞ്ഞില്ല ; പക്ഷെ, ഭർത്താവും ഭർതൃ മാതാവും വീടുവിട്ട് ഇറങ്ങി..!!

60

ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താൻ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കോടതി കനക ദുർഗ്ഗക്ക് ഒപ്പം നിന്നപ്പോൾ, ഭർത്താവും കുടുംബവും കനക ദുർഗ്ഗയിൽ നിന്നും അകന്ന് പോയികൊണ്ടേ ഇരുന്നു.

ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞു, പോലീസിന്റെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആയിരുന്ന കനക ദുർഗ്ഗാ വീട്ടിൽ എത്തുകയും തുടർന്നു അമ്മയിഅമ്മയുമായി തർക്കവും വഴക്കുകളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നേടിയ കനക ദുർഗ്ഗക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു കയറാൻ ഭർത്താവ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ച കനക ദുർഗ്ഗക്ക് അനുകൂല വിധി കോടതി നൽകി, തുടർന്ന് ഇന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കനക ദുർഗ്ഗയെ ഭർതൃ വീട്ടിൽ ആരും തടഞ്ഞില്ല.

പകരം, വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവും മക്കളും ഭര്തൃമാതാവും വീട്ടിൽ നിന്നും താമസം മാറി.