തവളക്ക് കല്യാണം നടത്തി കർണാടക സർക്കാർ; ഉടുപ്പിയിൽ തവളക്ക് കല്യാണം നടത്തിയ കാരണം ഇത്..!!

51

അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പലതും നടന്നു വരുന്നത്. മന്ത്രവാദം മൂലം കൊലകളും പീഡനങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ദിനംപ്രതി വാർത്ത ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും. കർണാടക ഉടുപ്പിയിൽ ആണ് വിചിത്രമായ ഒരു കല്യാണം നടന്നിരിക്കുന്നത്.

വരന്റെയും വധുവിന്റെയും പേരിൽ ഫ്ലെക്സ് വരെ അടിച്ചായിരുന്നു കല്യാണ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. വരൻ വരുണും വധു വർഷവും തമ്മിൽ ആണ് വിവാഹം നടന്നത്.

വരനെ വരവേൽക്കാൻ വധുവിന്റെ വീട്ടുകാരെയും താലപ്പൊലികളും വാദ്യമേളങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നടത്തിയാണ് വിവാഹം നടന്നത്. എന്നാൽ വധുവും വരനും മനുഷ്യന്മാർ അല്ലായിരുന്നു എന്നു മാത്രം. തവളകൾ ആണ് ദമ്പതികൾ.

കർണാടകയിൽ വേനൽ മഴ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആഘോഷത്തോടെ വിവാഹം നടത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നു. കനത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന കർണാടകയിൽ പൂജക്കും മറ്റും മന്ത്രിമാർ തന്നെ നേരിട്ട് എത്തുകയാണ്. തവള കല്യാണത്തിൽ കൂടി വിവാഹം നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ സർക്കാർ. വിവാഹം നടത്തിയതും സർക്കാർ ചെലവിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു.