ഈ ഒരു സംഭവം മതി ജീവിതകാലം മുഴവനും ആ മകൻ അച്ഛനെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാൻ..!!

65

അച്ഛന് തുല്യം അച്ഛൻ മാത്രമാണ്, മക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ കർക്കശകാരൻ ആണെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടം ആണ് അച്ഛൻ. അതിന് ഉദാഹരണം ആണ് ടെ ഈ വീഡിയോ.

ഈ ഒരു സംഭവം മതി ജീവിതകാലം മുഴവനും ആ മകൻ അച്ഛനെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാൻ അച്ഛന് തുല്യം അച്ഛൻ മാത്രം

ഈ ഒരു സംഭവം മതി ജീവിതകാലം മുഴവനും ആ മകൻ അച്ഛനെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാൻ ? അച്ഛന് തുല്യം അച്ഛൻ മാത്രം ??

Posted by Musical.ly Malayalam on Wednesday, 16 January 2019

സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഒരച്ഛൻ; ജന്മം നൽകിയത് പെണ്കുട്ടിക്ക്..!!

You might also like