ആർത്തവ സമയത്തും അമ്പലത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്; ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കലിന്റെ വിവാദ ഇന്റർവ്യൂ..!!

137

തന്റെ നിലപാടുകൾ എന്നും തുറന്നു പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹം ഇന്ന് മലയാളക്കരയിൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗം ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ എന്ന കണ്ണൂരുകാരി. യുവ സമൂഹത്തിന്റെ സ്വരം. തന്റെ സ്വയം – ഭോഗത്തെ കുറിച്ച് വിവരണം നടത്തി ശ്രദ്ധ നേടിയ താരം പല തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

താൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് തനിക് ഒട്ടേറെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. സൗഹൃദങ്ങൾ നഷ്ടമായി വഴി പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു.

ആർത്തവ സമയത് താൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി. അമ്പലത്തിൽ ആർത്തവ സമയത്തു കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനാചാരം ആണെന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നു. ഇന്റർവ്യൂ കാണാം