ജോൺസൻ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ബേബി ഷാമ്പുവിൽ ക്യാൻസറിന് കാരണം ആകുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടന്ന് കണ്ടെത്തൽ..!!

24

ജോൺസൻ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ കുട്ടിക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാമ്പുവിൽ കാൻസറിന് കാരണം ആകുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് എത്രയും വേഗം വിപണിയിൽ ഉള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകി ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ.

മുമ്പും ബേബി ഷാമ്പുവിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹനീകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിട്ടുണ്ട് എന്ന് രാജസ്ഥാൻ ഡ്രഗ് കണ്ട്രോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തെളിയുകയും ഇതേ തുടർന്ന് മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിപണിയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു.

ബിൽഡിംഗ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമൽഡീഹൈഡ് എന്ന പദാര്‍ഥമാണ് ബേബി ഷാംപുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.  2020 സെപ്തംബര്‍ വരെ കാലാവധിയുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. ഷാമ്പു സ്റ്റോക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിപണി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.