കൂലി മാത്രം പോരാ, ചായക്കാശും വേണം; ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ ലോറി ഡ്രൈവരെ തല്ലി; വീഡിയോ..!!

21

കൊല്ലം; നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങനെയാണ്, നാട് നശിച്ചാലും ജോലി നടന്നില്ല എങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നടന്നിരിക്കണം. നോക്ക് കൂലി ഒക്കെ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ നിരോധിച്ചു എങ്കിൽ കൂടിയും അത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കാൻ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

എല്ലാവരും തൊഴിലാളികൾ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എല്ലാം ലഭിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ആണ് സംഭവ വികാസങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലത്ത് പഞ്ചസാര ഇറക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയ ലോറി ഡ്രൈവന്മാരുമായി ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയത്.

കൂലി മാത്രം ലഭിച്ചാൽ പോര, ഞങ്ങൾക്ക് ചായ കുടിക്കാനുള്ള പണം നൽകണം എന്നാണ് ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ ലോറി ഡ്രൈവറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ചായ കാശ് ആയി തൊഴിലാളികൾ വാങ്ങുന്നത് 200 രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്ക് ആണ്.

ഇറക്ക്കൂലി മാത്രം ആണ് തങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ലോറിയുടെ താക്കോൽ ഊരി വാങ്ങുകയും നീ രണ്ട് കാലിൽ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല എന്നും ഡ്രൈവരെ തൊഴിലാളികൾ ചേർന്ന് മർദിക്കുകയും ചെയ്തു.

https://www.facebook.com/571108993263388/posts/800335847007367/