ആലപ്പാട്ടിന് വേണ്ടി സമരം നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ്, നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്; മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ..!!

46

എത്രയോ കാലങ്ങൾ ആയി ആണ് കൊല്ലം ആലപ്പാടിൽ കരിമണൽ ഖനനം നടത്തുന്നത്, നിരവധി തൊഴിലും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്, 16 കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടെ കടൽ ഭിത്തിയുള്ളത്, വർഷമായി അവിടെ കരിമണൽ ഖനനം നടക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

എന്തിനാണ് ആലപ്പാടിൽ സമരം നടത്തുന്നത് എന്നു ആർക്കും അറിയില്ല, 16 കിലോ മീറ്റർ കടൽ ഭിത്തി കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഖനനം നടക്കുന്നത് എന്നും, കടൽ ഇല്ലാത്ത മലപ്പുറത്ത് നിന്നുപോലും ആളുകൾ സമരത്തിന് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മന്ത്രി ആയിരുന്നു കാലത്തും ഇവിടെ ഖനനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

You might also like