വൈദ്യുതിയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കിടിലം ട്രിക്കുമായി യുവാവ്..!!

45

വൈദ്യുതിയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിലേറെ സന്തോഷം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഗൂഗിളിൽ നിരവധി ട്രിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല.

20 ലിറ്ററിൽ പെയിന്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കട്ടിയുള്ള ബക്കറ്റ് ആണ് ടാങ്ക് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗം ആകുന്നത് ഇരുമ്പ് ബാരൽ ആയിരിക്കും. തുടർന്ന് ബക്കറ്റിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും ഹോൾ ഇടണം, താഴെ ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന ദ്വാരത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം. അകത്തേക്ക് വായു സഞ്ചാരം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം കവർ ചെയ്യേണ്ടത്.

താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് യുവാവ് പറയുന്നത്, വീഡിയോ,

You might also like