മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയം തീരെപോരാ; പകുതി കയിഞ്ഞപ്പോൾ ഓളും ഞാനും ഇറങ്ങിപൊന്ന്; ആറാട്ട് കണ്ട ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ എഴുതി റിവ്യൂ ഇങ്ങനെ..!!

35,116

മോഹൻലാൽ ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ചിത്രം ആണോ നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപന്റെ ആറാട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ എന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം കുറെയേറെ കാലമായി പ്രേക്ഷകർ മോഹൻലാലിൽ നിന്നും ഒരു മാസ്സ് ചിത്രം കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മോഹൻലാൽ ടീം ഒന്നിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആകാംഷ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ട്. മോഹൻലാലിന്റെ മാസ്സ് പരിവേഷം പൂർണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചിത്രം ആയിരുന്നോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപന്റെ ആറാട്ട്.

ആരാധകർ മികച്ച അഭിപ്രായം നൽകിയ ചിത്രം വളരെ മോശം എന്ന അഭിപ്രായവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ. അദ്ദേഹം മോഹൻലാൽ – ഉദയകൃഷ്ണ – ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചിത്രം നെയ്യാറ്റിൻകര ഗോപന്റെ ആറാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ..

ആറാട്ട് സിൽമ കണ്ടു. കൊള്ളൂല്ല.

ഹിൻദു മാടെംപിയായി മോഗെൻലാൽ വീണ്ടും. സ്രീക്രിഷ്ണന്റെ അമ്പെലം കൊണ്ട് ഫേമെസ് ആയ സ്ഥെലമാണ് മോഗെൻലാലിന്റെ കദാപാത്രത്തിന്റെ സ്ഥെലം. പശുവിനെ പാലിക്കുന്നവെൻ എന്ന അർത്തത്തിൽ ഉള്ള ഗോപെൻ എന്ന പേരാണ് കദാപാത്രത്തിന്. ഇത് പശുവിനെയും ക്രിഷ്ണനെയും സിൽമയിൽ ഒളിച്ചെകഡത്താനുള്ള കുൽസിദ സ്രമമാണെന്ന് കരുദാം.ശുദ്ത്ത ഹിൻദുത്തയും ന്യൂനപശ്ശ വിരുത്തതയുമാണ് സിൽമ മുയ്മൻ.

മോഗെൻലാൽ ഒരു അവദാരം ആണെന്ന് സായ്ഗുമാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതും ഹിൻദു ദെയ്‌വത്തെ ഒളിച്ചു കഡെത്തലാണ്. അത് ക്രിഷ്ണെനാണോ ക്രിഷ്ണെന്റെ ചേട്ടൻ ബെലരാമനാണോ അതെന്നാണ് എൻഡെ സംശെയം. കലെപ്പ കൊണ്ട് വില്ലെന്മാരെ അടിക്കുന്നെദിൽ നിന്നും ബെലരാമെന്റെ ആയുദത്തെയും സിൽമയിൽ ഒളിച്ചു കഡെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നു പറെയാം.

കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുൻപോൽ മോഗെൻലാൽ കൈ നീട്ടി വഴിയെ പോഗുന്ന ഒരു മുസിലീം പയ്യെനെ തട്ടുന്ന ഒരു ശീൻ ഉൻഡ്. അത് തട്ടലല്ല മർദെനമാണ്. നല്ല ഒന്നാംദരം ന്യൂനപശ്ശ മർദെനം. മുസിലീമായ ഏയാർ റെഹിമാനെ എൻദിനാണ് ജോശ് പ്രകാശിന്റെ മുദലക്കോട്ടെയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ന്യൂനപശ്ശത്തെ ആക്രെമിക്കാൻ വേൻഡിയല്ലേ?

സിൽമയിൽ സവെർണ ഹിൻദു പ്രതീകങ്ങെൾ ദാരാളെം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുൻഡ്. തറവാഡും തൊളസിത്തറയും തെയ്യവും തിറയും കദഗളിയും കൈരളിപ്പയെറ്റുമൊക്കെ എമ്പാഡും കാണിച്ചിട്ടുൻഡ്. ആറാട്ട് എന്ന പേരുതന്നെ ഹിൻദുത്തയുടെ ഒളിച്ചുകഡത്തൽ അല്ലേ?

പിന്നെ മോഗെൻലാലിന്റെ അബിനെയം പോരാ. പുള്ളിയൊക്കെ ഈ പരിപാഡി നിർത്തേൻഡ സമെയം കയിഞ്ഞു. പഗുതി കയിഞ്ഞപ്പോൾ ഓളും ഞാനും ഇറങ്ങിപ്പോന്ന്.

റിവ്‌യൂ എയ്തിയത്,
ജാദബേദൻ എംബ്റാംദിരി
മേമനെ ഇല്ലം
കോയിക്കോട് ജില്ല
തിരുവനെന്തപുരം പി ഓ
പഞ്ചാബ്