ഓൺലൈനിൽ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച രസ്മി ആർ നായരുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു..!!

64

ചുംബന സമര നായികയായി എത്തുകയും തുടർന്ന് മോഡൽ ആയി ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയിത മലയാളിയായ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റുമാണ് രേസ്മി ആർ നായർ.

വിവാദ കേസിൽ പിടിയിൽ ആകുകയും തുടർന്ന് പുറത്ത് എത്തുകയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര അഭിപ്രായങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് രേസ്മി ആർ നായർ.

അന്താരാഷ്ട്ര വെബ് സൈറ്റ് ആയ പാട്രിയോനിൽ തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രേസ്മി, 10 ഡോളർ മുതൽ 250 ഡോളർ വരെയാണ് രേസ്മിയുടെ മോഡൽ ചിത്രങ്ങളും അതിനൊപ്പം ഭാഗികമായും പൂർണമായും തുണി ഉരിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളും വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരുന്നത്.

ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിരവധി എണ്ണമാണ് ടെലഗ്രാമിൽ നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.