ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഓണ്ലൈൻ വഴി 7500 രൂപ നേടിയ സൂപ്പർ വിദ്യ; ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ..!!

86

ഇന്നത്തെ തലമുറ കൂടുതൽ സമയവും ചിലവഴിക്കുന്നത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും ഒക്കെ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും പണം സ്വരൂപിക്കുന്നവരും പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കുന്നവരും നിരവധിയാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ പണം സ്വരൂപിക്കുന്ന രീതികളും അതിനെ കുറിച്ചും യുവതി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, വീഡിയോ കാണാം