നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ആത്മഹത്യയിൽ പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു, കടബാധ്യതയും ഗാർഹിക പീഡനവും ആണ് അമ്മയും മകളെയും ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത്…