പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ കൊമ്പിനേഷനിൽ വീണ്ടും ഒരു ചിത്രം കൂടി എത്തുകയാണ്. ചരിത്ര പുരുഷൻ കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം മരക്കാർ…