ബംഗാൾ സുന്ദരി ട്രിയാ ദാസിന്റെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി കാണാം..!!

265

മോഡലിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ശ്രേദ്ധയായ ബംഗാളി സുന്ദരിയാണ് ട്രിയാ. നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ട്രിയാ ദാസ് കൂടുതൽ സുന്ദരി, സാരിയിൽ ആണ്. ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി കാണാം…