ബാങ്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, 4336 ഒഴിവുകൾ; അവസാന തീയതി ഈ മാസം 28..!!

110

ബാങ്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേർസണൽ സെലക്ഷൻ നൽകുന്നത് 4336 ഒഴിവുകൾ ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്കുകളിലേക്ക് ആണ് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിമെന്റ് ട്രയിനീ എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് ഒഴിവുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. 7/8/2019 മുതൽ 28/8/2019 വരെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഓണ്ലൈൻ ആയി ആണ്. www.ibps.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ നൽകാം. ഇതിന്റെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 12, 13, 19, 20 തീയതികളിൽ ആയിരിക്കും.