വിദ്യാരംഭത്തിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ സരസ്വതീ സ്തുതി ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്; ഇതാണ് ജപിക്കേണ്ട ദേവീസ്തുതി..!!

56

ഇന്ന് വിദ്യാരംഭത്തിന്റെ വിജയദശമി നാൾ. വിദ്യാരംഭത്തിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ സരസ്വതീ സ്തുതി ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ രാവിലെ 06.55 മുതൽ വൃശ്ചിക രാശി തീരുന്ന 11.08 വരെ പൂജ എടുപ്പിനും വിദ്യാരംഭത്തിന് ഉത്തമമാണ്.

ഇന്ന് ഒട്ടേറെ കുരുന്നുകൾ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ കുറിക്കും. വിദ്യാരംഭത്തിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ ജപിക്കേണ്ട സരസ്വതീ സ്തുതി ഇതാണ്.

സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം
വരദേ കാമരൂപിണീ
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി
സിദ്ധിർ ഭവതു മേ സദാ.

പത്മപത്ര വിശാലാക്ഷീ
പത്മകേസര വർണിനീ
നിത്യം പത്മാലയാം ദേവീ
സാ മാം പാതു സരസ്വതീ

അപർണാ നാമരൂപേണ
ത്രിവർണാ പ്രണവാത്മി
കേലിപ്യാത്മ നൈകപഞ്ചാശ
–ദ്വർണാം വന്ദേ സരസ്വതീം

മുദ്രാപുസ്തക ഹസ്താഭ്യാംഭ
ദ്രാസന ഹൃദിസ്ഥിതേ
പുരസ്സരേ സദാ
ദേവീംസരസ്വതി നമോസ്തു തേ

വന്ദേ സരസ്വതീംദേവീം
ഭുവനത്രയമാതരം
യത്പ്രസാദാദൃതേ നിത്യം
ജിഹ്വാ ന പരിവർത്തതേ