പ്രേമം എന്ന ചിത്രത്തിൽ മലർ എന്ന വേഷത്തിൽ കൂടി സിനിമ ലോകത്ത് എത്തിയ നടിയാണ് സായി പല്ലവി. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേഷങ്ങളോട് നീതി…