ആർത്തവ കാലത്ത് പാകം ചെയ്യുന്നവർ വേശ്യകളായി പുനർജനിക്കും; സ്വാമി കൃഷ്ണരൂപ് ദാസ്ജി..!!

40

യുക്തിരഹിതമായി സംസാരിക്കുന്ന സന്യാസിമാരുടെ എണ്ണം സമൂഹത്തിൽ കൂടി വരുകയാണ്. ആർത്തവ ദിനങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേശ്യകൾ ആയി ജനിക്കും എന്നാണു സ്വാമി കൃഷ്ണരൂപ് ദാസ്ജി പറയുന്നത്.

ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള എസ സ്വാമി വിവാദം നിറക്കുന്ന പരാമർശം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ മാത്രം അല്ല പറഞ്ഞത്. ആർത്തവം ഉള്ള സ്ത്രീകൾ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പുരുഷൻമാർ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കാളയായി മാറും എന്ന് സ്വാമി കൃഷ്ണരൂപ് പറയുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ സ്വാമിനാരയൻ ഭുജ് മന്ദറിലെ സ്വാമി കൃഷ്ണരൂപ് ദാസ്ജി ആണ് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.