നിങ്ങളുടെ തള്ള വിരൽ ഇങ്ങനെ ആണോ; എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സ്വഭാവം ഉള്ള ആൾ ആയിരിക്കും..!!

1,083

ജ്യോതിഷം എന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രം ആണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഉണ്ട്. കൈകൾ നോക്കിയും മുഖം നോക്കിയും എല്ലാം ജ്യോതിഷം പറയും. പലർക്കും അവരുടെ ശരീര പ്രകൃതി അനുസരിച്ചു വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തള്ള വിരൽ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണു ജ്യോതിഷം പറയുന്നത്.

തള്ള വിരൽ എന്നും പെരു വിരൽ എന്നും വിളിക്കുന്ന വിരൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ ഒട്ടേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ. കയ്യിലെ തള്ള വിരൽ കുറിയതും തടിച്ചതും ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മിക്ക സമയങ്ങളിലും ദാരിദ്ര്യം ആയിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

എന്നാൽ തള്ള വിരൽ നീണ്ടതും ആഗ്ര ഭാഗം കൂർത്തതും ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ കലാകാരന്മാരും ശുഭാബ്തി വിശ്വാസം ഉള്ളവരും മികച്ച കല ആസ്വാദകരും ആയിരിക്കും.

കാലിന്റെ തള്ള വിരൽ മറ്റു വിരലിനേക്കാൾ നീളം കുറവാണ് എങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഒരേ സമയം ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളവർ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കീഴടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളവരും മികച്ച കാര്യാ പ്രാപ്തി ഉള്ളവരും ആണ്.

എന്നാൽ കാലിന്റെ തള്ള വിരൽ മറ്റു വിരലിനേക്കാൾ നീളം കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ അവർ ഭാവന ശീലം ഉള്ളവരും ഉത്സാഹ ഭരിതരും ആയിരിക്കും. ഏത് സങ്കീർണ്ണ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവർ ഉടനടി പരിഹാരം നേടാൻ കഴിയും.