ഉരുമ്പ് കടിക്കുന്ന വേദനയെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പണിയാ; അവസാനം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഓടിക്കൂടി..!!

24

ഇത് ന്യൂജെൻ കാലമാണ്, ഇപ്പോൾ കയ്യിലും കഴുത്തിലും ഒക്കെ പച്ച കുത്തി അത് ആഘോഷമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കാലം. പുതിയ കാലത്ത് ഫാഷന് ഒപ്പം ഓടുന്ന പെണ്കുട്ടി, ദേ ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന വേദനയെ ഒള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കളിയാ.

ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു നോക്ക്