കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക; സൗഭാഗ്യങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെ..!!

181

കർക്കിടക മാസത്തെ സാധാരണയായി പഞ്ഞ മാസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട മാസം ആയി ആണ് ഈ മാസത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ മാസം പൊതുവേ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷവും അതിന് ഒപ്പം തന്നെ പുണ്യ മാസവുമായി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

നക്ഷത്ര ഫല പ്രകാരം ഈ മാസത്തിൽ ചിലർക്ക് വളരെയധികം ദോഷവും അതുപോലെ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനം ഈ മാസത്തിൽ ഉണ്ട്, ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ധനവും ധാന്യവും ഈ മാസം ലഭിക്കും.

അശ്വതി നക്ഷത്രം കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഏറെ ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്ന നാളുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ മാസത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യവും ലഭിക്കുന്ന നക്ഷത്രം ആണ് അശ്വതി.

രോഹിണി, മൂലം നക്ഷത്രങ്ങളും കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ആണ്. മൂലത്തിന് ഏഴര കണ്ടക ശനി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വീട് വക്കാൻ ഉള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും.

ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിന് ഈ മാസത്തിൽ വളരെയധികം ഉയർച്ച ഉള്ള നാൾ ആണെന്ന് ജ്യോതിഷം പറയുന്നു. വാഹനം, വസ്ത്രം, ആഡംബരം തുടങ്ങിയ നേടാൻ കഴിയും.

വിശാഖം ആണ് ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഉന്നതിയിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു നക്ഷത്രം. ഈ കർക്കിടക മാസം ഇവർക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യവും ഉയർച്ചയും പറയുന്നു, ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ജോലി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി, സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഉന്നതിയിൽ എത്താൻ ഉള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്.

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന് സന്താന ഭാഗ്യം, വീട് വെക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം വിദേശ യാത്രകൾക്ക് ഉള്ള ഭാഗ്യം എല്ലാം ഉണ്ടാവും.

ഉത്രാടം നക്ഷത്രക്കാർ ഈ മാസം ശക്തിവത്തയ ഒന്നാണ്, അവാർഡുകൾ നേടാനും ബിസിനെസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനാകമനം, പിതൃ സ്വത്ത്, മാതൃ സ്വത്ത് ഭൂമി സംബന്ധമായ ക്രയം, വിക്രയം എന്നിവക്കും ഉത്തമമായ മാസമാണ്.

തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഈ മാസം പുതിയ ജോലി, വിവാഹം എന്നിവക്ക് ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ആണ്. ഈ നക്ഷത്രകാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന മാസം കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നു. വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കാനും വീട് വെക്കാനും വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനും എല്ലാം നല്ല മാസം കൂടിയാണ് ഇത്.

ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർ കണ്ടക ശനിയിൽ ആന്നെങ്കിൽ കൂടിയും കായികം, കല എന്നിവയിൽ ഉയർച്ചകൾ നേടാനും വിജയം നേടാനും കഴിയും.

ഈ നക്ഷത്രക്കാർ എല്ലാം വിഷ്ണു പ്രീതി നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്, ഭഗവാന് പാൽപ്പായസം, തുളസി മാല, ഏറെ നല്ലതാണ് ഈ സമയത്ത്.