മാസ്ക് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി പിഴ 500 രൂപ; പൊതു സ്ഥലത്ത് തുപ്പിയാൽ ഉള്ള പിഴയും ഇരട്ടിയാക്കി..!!

41

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള പിഴ ചുമത്തുന്നത് ഉയർത്തി. മുഖാവരണം ധരിക്കാതെ പൊതു സ്ഥലത്തു ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് പിഴ 200 ൽ നിന്നും 500 ആക്കി ആണ് ഉയർത്തിയത്. പൊതുസ്ഥലത്തോ നടപ്പാതയിലോ വഴിയിലോ തുപ്പുന്നവർക്കും പിഴ 200 ൽ നിന്നും 500 ആക്കി ഉയർത്തി. സർക്കാർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച പകർച്ചവ്യാധി ഓർഡിൻസ് ഭേദഗതി ചെയ്താണ് പുതിയ പിഴകൾ ഈടാക്കുന്നത്.

അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ 5000 രൂപ ആണ് പിഴ. നേരത്തെ ഇത് 1000 രൂപ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ മരണാന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആളുകൾ കൂടിയാൽ പിഴ രണ്ടായിരം രൂപ ആക്കി. അതുപോലെ കടകളിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ 3000 രൂപ ആണ് പിഴ. ആളുകൾ കൂടിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ. ക്വറന്റൈൻ ലംഘിച്ചാൽ 2000 രൂപ ആണ് പിഴ. കൂട്ടുകൂടിയാൽ 5000 രൂപ ആണ് പിഴ.