കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് കേന്ദ്രം; സമരം വിജയിച്ച സന്തോഷത്തിൽ കർഷകർ..!!

60

ഗുരുനാനാക്ക് ജയന്തിയിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച പ്രധാന മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ആണ് സുപ്രധാന വിവരം പുറത്തു വിട്ടത്. രാജ്യത്തിൽ 2020 ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കാർഷിക നിയമങ്ങൾ ആണ് പിൻവലിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു…

രാജ്യത്തെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു. ഈ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും എന്ന് പ്രധാന മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കർഷകർ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മിന്നും പിന്മാറി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥന നടത്തി.

കർഷകർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും സ്വപ്‌നങ്ങൾ സാക്ഷാൽക്കരിക്കും – പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ ആയിരുന്നു മൂന്നു കർഷക നിമയങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പാസാക്കിയത്.